Aguchaaa, teksty z kwietnia 2010 roku

10 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Gdy mówię, że cieszę się Twoim szczęściem – kłamię, lecz gdy mówię, że smucę się ra­zem z Tobą, praw­do­podob­nie mówię prawdę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 kwietnia 2010, 16:45

Na­si rodzi­ce, w wieku 20 lat, zacho­wywa­li się jak na­si dziad­ko­wie, a oni z ko­lei jak my, a więc różni­ca po­koleń to tak nap­rawdę różni­ca wieku. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 kwietnia 2010, 14:03

Dla mo­jej ma­my dziw­ne było, gdy chłopak na pier­wszej ran­dce py­tał, czy jest dziewicą. Dla mnie dziw­ne jest, gdy o to nie pyta. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 kwietnia 2010, 13:54

Żyj tak, aby zaw­sze przed­sta­wiali Cię z imienia i nazwiska. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 kwietnia 2010, 18:33

Nie uważam się za osobę nieomylną, aczkol­wiek nie po­pełniłam jeszcze błędu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 kwietnia 2010, 13:45

Dlacze­go kiedy mówię, że życie jest jak ba­nan, ludzie zaczy­nają się śmiać? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 kwietnia 2010, 14:32

Dlacze­go ubzdu­raliśmy so­bie, że szczęście jest ko­loro­we? A co jeśli mo­je szczęście jest sza­re? Jes­tem mniej szczęśli­wa niż wy? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 kwietnia 2010, 18:49

Świat w którym mie­szkają wyłącznie spis­kowcy i krętacze to świat stra­cony. Zaufa­nie jest pod­sta­wową formą egzystencji. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 kwietnia 2010, 16:24

A co jeśli moim je­dynym ta­len­tem jest brak talentu? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 kwietnia 2010, 17:09

Życie jest bru­tal­ne. Ciągle to słyszę, lecz kiedy py­tam: ,,Dlacze­go nie po­pełnisz sa­mobójstwa?" Nie słyszę od­po­wie­dzi. Mu­sisz kochać życie, to Twój biznes. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 kwietnia 2010, 17:34

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność