Aguchaaa, teksty z maja 2010 roku

14 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Mówisz, że po­lity­ka po­win­na być kul­tu­ral­na. To nie możli­we, dla­tego że pod­stawą kul­tu­ry jest sza­nowa­nie czyichś poglądów i ne­gowa­nie ich. Po­lity­ka na­tomiast tyl­ko dzięki te­mu fun­kcjo­nuje, dla­tego ten pos­tu­lat jest niewykonalny. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 maja 2010, 18:57

Świat nie pot­rze­buje Pol­ski. Jes­tem na­wet w sta­nie stwier­dzić, że nig­dy jej nie pot­rze­bował. My jed­nak na siłę próbu­jemy wmówić wszys­tkim, że jes­teśmy bar­dzo roz­chwy­tywa­ni. Jak dla mnie naj­pierw po­win­niśmy zająć się naszym państwem, a po­tem po­roz­ma­wiamy o po­mocy in­nym krajom. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 maja 2010, 18:25

Po­wie­dzmy, że to jest nasza dzi­siej­sza sy­tuac­ja. Wygląda jak ten rodzy­nek. Może nie jest ona piękna, po­mar­szczo­na i mała, ale kiedy ob­le­je się ją cze­koladą będzie bar­dzo dob­ra. Sęk w tym, gdzie znaj­dziemy tę cze­koladę, lub co może ją zastąpić... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 maja 2010, 19:22

Nie twier­dzę, że świat jest ideal­ny, ale po­win­niśmy ro­bić wszys­tko, aby naszą mrzonkę przy­pomi­nał. To tak jak z tym pra­cow­ni­kiem, który narze­kał na nies­pra­wied­li­wość sze­fa, a sam do­nosił na ko­legę. Dob­ro zaw­sze wraca. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 maja 2010, 21:08

XXI wiek to era to­leran­cji, dla­tego cza­sem mam wrażenie, że Pol­ska zat­rzy­mała się na początku XX wieku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 maja 2010, 16:40

Jeśli przed­mioty w moim po­koju pot­ra­fiłyby mówić, praw­do­podob­nie opo­wie­działyby naj­ciekaw­szą his­to­rię jaką słyszałeś. Mam po pros­tu we­sołe życie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 maja 2010, 16:50

Gdy­bym zaczęła myśleć nad swoimi słowa­mi, za­pew­ne zamilkłabym. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 11 maja 2010, 14:48

Two­ja du­pa jest jak przys­ta­nek auto­buso­wy. Wielu tam było, ale nikt nie zwra­ca na to większej uwagi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 maja 2010, 15:28

Mówię różne rzeczy, ale czy są one pop­rawne politycznie? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 maja 2010, 18:37

Gdy tyl­ko zaczy­nam uważać, że jes­tem cho­ler­nie mądra, ktoś znienac­ka wy­rywa mnie z tej świadomości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 maja 2010, 16:23

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność