Aguchaaa, teksty z października 2010 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Mogę wy­powie­dzieć, każde gówno, a ludzie będą klas­kać, tyl­ko dla­tego, że ub­rałam to w słowa, których nie znają. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 października 2010, 19:11

Kiedy ktoś py­ta mnie czy chciałabym być wie­cznie młoda, od­po­wiadam, że wo­lałabym być wie­cznie sta­ra. Sta­rość to sztu­ka mądrości. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 października 2010, 20:10

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność