Aguchaaa, strona 2

58 tekstów – auto­rem jest Aguchaaa.

Mężczyz­na to pros­te urządze­nie, wpraw­ny użyt­kownik, pot­ra­fi z nim zro­bić wszystko. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 sierpnia 2010, 21:02

Niecodzien­ność wzbudza kon­tro­wer­sje. Zwyczaj­ność by­wa nudna. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 sierpnia 2010, 13:33

Nic nie prze­rażam Mnie tak jak to, że dzi­siaj wszys­tko jest na sprzedaż. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 sierpnia 2010, 20:56

Gdy­byś miał być sa­mocho­dem, który mo­del odzwier­cied­lałby Ciebie? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 sierpnia 2010, 19:49

Kiedy wszys­cy się ze mną zgadzają, to oz­nacza, że gdzieś po­pełniłam błąd. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 lipca 2010, 17:49

Kiedy wie­rzysz w miłość, tyl­ko ona spra­wia Ci przy­jem­ność. Gdy wie­rzysz w Bo­ga, tyl­ko w świąty­ni czu­jesz się bez­pie­czny, ale kiedy wie­rzysz w ludzkość, śmiało można zam­knąć Cię w wariatkowie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 lipca 2010, 22:44

Pa­miętasz moją minę, kiedy mówiłeś, że nie znam się na piłce? Ja pa­miętam Twoją, kiedy za­ginałam Cię, Swoją wiedzą piłkarską. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 lipca 2010, 23:52

Fra­zesy, kom­ple­men­ty, epi­tety.
Po jed­nym dla każdej kobiety.

Spec­jalnie dla Tinki... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 lipca 2010, 15:36

I kiedy wy­daje Ci się, że po­siadasz wszys­tko, jes­teś królem świata, tak łat­wo strącić Cię z pomnika. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 lipca 2010, 18:38

Cza­sem wyg­ra­ni na star­cie są przeg­ra­nymi na mecie.

In­spi­rac­ja meczem An­glia v. Niemcy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 czerwca 2010, 23:22

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność