Aguchaaa, strona 5

58 tekstów – auto­rem jest Aguchaaa.

Gdy­bym zaczęła myśleć nad swoimi słowa­mi, za­pew­ne zamilkłabym. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 11 maja 2010, 14:48

Two­ja du­pa jest jak przys­ta­nek auto­buso­wy. Wielu tam było, ale nikt nie zwra­ca na to większej uwagi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 maja 2010, 15:28

Mówię różne rzeczy, ale czy są one pop­rawne politycznie? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 maja 2010, 18:37

Gdy tyl­ko zaczy­nam uważać, że jes­tem cho­ler­nie mądra, ktoś znienac­ka wy­rywa mnie z tej świadomości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 maja 2010, 16:23

Przy­należność do ja­kiejś sub­kultu­ry jest dla mnie swois­tym bra­kiem indywidualności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 maja 2010, 16:49

Na­si ludzie już tam są. Wnios­kuję po po­ziomie wypowiedzi. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 maja 2010, 12:31

Wyglądasz i zacho­wujesz się jak swo­ja mat­ka. Dlacze­go więc tak często mówisz, że jej nienawidzisz? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 maja 2010, 13:04

Raczej nie piję. Raczej nie kłamię. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 maja 2010, 12:15

Gdy mówię, że cieszę się Twoim szczęściem – kłamię, lecz gdy mówię, że smucę się ra­zem z Tobą, praw­do­podob­nie mówię prawdę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 kwietnia 2010, 16:45

Na­si rodzi­ce, w wieku 20 lat, zacho­wywa­li się jak na­si dziad­ko­wie, a oni z ko­lei jak my, a więc różni­ca po­koleń to tak nap­rawdę różni­ca wieku. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 kwietnia 2010, 14:03

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność