Aguchaaa, teksty znajomych

33 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Kiedy chcesz iść w dwie stro­ny jed­nocześnie a nie wiesz, którą wyb­rać , nie zas­ta­nawiaj się zbyt długo bo nieus­tanne myśle­nie o tym dop­ro­wadzi Cię do szału. 

myśl • 16 września 2012, 18:41

Ogień jest nie tyl­ko sil­nym żywiołem, który pot­ra­fi wszys­tko zniszczyć. Ogień jest też żywiołem ref­lek­sji i prze­myśleń, który pot­ra­fi wiele odbudować. 

myśl • 12 lipca 2012, 14:29

Gdy­by ludzie wie­dzieli, co jeszcze spot­ka ich w przyszłości, połowa już dziś umarłaby ze strachu.. 

myśl • 17 sierpnia 2011, 22:33

Dlacze­go przy­jaźń jest lep­sza od seksu?
~ Bo przy­jaźń wciąż wy­maga zo­bowiązań, a seks w dzi­siej­szych cza­sach tak często jest tyl­ko przelotny... 

myśl • 15 czerwca 2011, 22:01

Nie można kochać całkiem bez­gra­nicznie, gdzieś prze­cież jest gra­nica tolerancji.. 

myśl • 15 grudnia 2010, 20:48

To­leran­cja jest pod­stawą przy­jaźni.


*In­spi­rowa­ne wczo­raj­szy­mi ob­cho­dami dnia to­leran­cji (który w praw­dzie był 16 lis­to­pada) w mo­jej szkole. 

myśl • 20 listopada 2010, 14:57

Przy­jaciel nie mu­si wiele mówić, ro­zumieć.. po­winien po pros­tu BYĆ

myśl • 15 listopada 2010, 19:41

Nic nie przychodzi sa­mo.. trze­ba umieć ruszyć tyłek i zacząć zaj­mo­wać się swoimi spra­wami, na naszych za­sadach, za­nim zro­bią to za nas inni. 

myśl • 12 listopada 2010, 18:26

Ta­kie małe szczęścia, a dają ty­le nadziei.. 

myśl • 14 października 2010, 16:45

Nie sztuką jest być dziec­kiem i uda­wać do­rosłego, a umieć ba­wić się jak dziec­ko i czer­pać z te­go ra­dość, będąc dorosłym. 

myśl • 10 października 2010, 17:37
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Innocenti