Aguchaaa, teksty z czerwca 2010 roku

15 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Aguchaaa.

Cza­sem wyg­ra­ni na star­cie są przeg­ra­nymi na mecie.

In­spi­rac­ja meczem An­glia v. Niemcy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 czerwca 2010, 23:22

A co jeśli na łożu śmier­ci, okaże się, że nie spełniłeś da­nego Ci zadania? 

myśl
zebrała 44 fiszki • 21 czerwca 2010, 18:43

Człowiekiem nie można naz­wać te­go, kto po­rażkę in­nych uważa za swo­je zwycięstwo. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 czerwca 2010, 17:23

Wiara w zwy­cięstwo to połowa wygranej. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 19 czerwca 2010, 16:10

Aby is­tniała spra­wied­li­wość, mu­si is­tnieć jej przeciwieństwo. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 czerwca 2010, 16:01

Te­raz właśnie jest ten czas kiedy fa­wory­ci muszą poczuć się jak Ci wszys­cy z który­mi wyg­ry­wali. Gorzka spra­wa, ale pew­nie i cen­na lekcja.

In­spi­rowa­ne meczem Hiszpa­nia- Szwajcaria. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 czerwca 2010, 20:15

Przeg­ra­ny to wyg­ra­ny wśród in­nych przegranych. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 14 czerwca 2010, 18:54

Nie wy­bieraj pros­tych dróg. One zaw­sze pro­wadzą przez ma­now­ce, kiedy te za­wiłe je omijają. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 czerwca 2010, 16:12

Czy to nie smut­ne, że o swo­jej przyszłości de­cydu­jemy wte­dy, kiedy naj­mniej ona nas obchodzi? 

myśl
zebrała 43 fiszki • 12 czerwca 2010, 13:32

Pol­ska, pod względem men­talnym, jest ta­kim sta­rym, spróchniałym ba­rakiem. Możesz go po­malo­wać, ale i tak kiedyś się roz­le­ci, dla­tego na­leży zro­bić ge­neral­ny re­mont myśli i poglądów, aby ja­ko ta­ko dało się tu żyć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:38

Aguchaaa

Wiara ideałom czasami okazuje się wiarom w puste słowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność